fbpx

Tietosuojaseloste / Privacy Policy

TIETOSUOJASELOSTE

 

Rekisterinpitäjä

 

Kiinteistö Navigare Oy

Y-tunnus: 2345437-1

Jousitie 5, 20760 Kaarina

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Pasi Venho

Jousitie 5, 20760 Kaarina

+358 4054 144 50

pasi.venho@navigarekiinteistot.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja siltä osin kuin se on välttämätöntä asuntojen

vuokraus- ja välitystoiminnassa sekä kiinteistöjen ylläpidossa.

Henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että henkilö on hakenut rekisterinpitäjän

asuntoa, asuu rekisterinpitäjän asunnossa, on joskus asunut rekisterinpitäjän asunnossa

tai on pyytänyt tietoa vapaista tai vapautuvista asunnoista.

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja mm. asukasvalintaan, vuokrasopimuksen

perustamiseen ja hallinnointiin, vuokrasuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen,

vuokranantajan/taloyhtiön oikeuksista ja velvollisuuksista huolehtimiseen, kiinteistöjen

kunnossapitoon ja vikailmoituksiin, vuokra- ja vastikereskontraan ja muuhun

maksuliikenteeseen, markkinointiin ja viestintään, asiakaspalveluun, asiakasviestintään,

asumisneuvontaan, asukastoimintaan, liiketoiminnan hallinnointiin ja kehittämiseen,

uutiskirjeiden, asukastapahtumakutsujen ja tiedotteiden lähettämiseen sekä

turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja henkilön väliseen sopimukseen,

vuokralaisen antamaan suostumukseen tai lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Sopimuksen perusteella käsitellään henkilötietoja, joita vuokralainen antaa asunnon

hakuvaiheessa tai sopimussuhteen aikana.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

 

Rekisteri voi sisältää vuokra-asuntojen hakijoista, vuokralaisista, sekä heidän

puolisostaan, yhteismaksajasta, muista asumaan tulevista henkilöistä, valtuutetuista, ali-

ja jälleenvuokralaisista sekä asunnonostajista seuraavia tietoja:

 

Perustiedot, kuten henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus tai henkilötunnuksen

puuttuessa matkustusasiakirjan tunnistetieto kuten passin numero, puhelinnumero,

sähköpostiosoite ja asiointikieli.
Asunnon tarvetta ja asukasvalintaa koskevat tiedot, kuten aiempi osoite ja aiempaa

asuntoa koskevat tiedot, työssäkäynti, ammatti, työsuhteen kesto ja laatu, tulo- ja

varallisuustiedot, verotiedot, velka- ja velkajärjestelytiedot, oleskeluluvan tiedot,

holhous- tai edunvalvontatieto, luotto- ja maksukäyttäytymistiedot, asumistukitiedot.

 

Henkilötietojen lähteet

 

Rekisterinpitäjä saa henkilötiedot pääsääntöisesti henkilön täyttämästä

asuntohakemuslomakkeesta ja sen liitteistä. Lisäksi rekisterinpitäjä saa henkilötietoja

vuokrasuhteen aikana henkilöltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää

myös yksityisistä luottotietorekistereistä sekä viranomaisilta.

 

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisiin

tarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laissa aseteta siihen

velvoitetta. Tietoja voidaan siten luovuttaa poikkeuksellisesti esimerkiksi

viranomaiselle lain vaatimuksesta.

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle, lukuun ottamatta

rekisterinpitäjän puolesta suoritettavaa tehtävää varten, kuten asiakkuuden tai palvelun

hoitoa, kiinteistönhallinta- ja huoltopalveluja, vuokravalvontaa, perintää, rakentamista

tai korjaustoimintaa varten. Rekisterinpitäjän sopimuskumppanit ovat rekisterinpitäjän

kanssa sopimussuhteessa ja saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän

hyväksi, eikä saa luovuttaa henkilötietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa viranomaistahoille, joilla on lainsäädännön

mukaan oikeus tietojen saantiin. Tietoja luovutetaan vain välttämättömin tai laissa

määrätyiltä osin.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille

Järjestöille.

 

Henkilötietojen säilytysajat

 

Rekisterinpitäjä ei säilytä henkilötietoja pidempään, kuin on tarpeellista niiden

käyttötarkoitukselle.

Vuokralaisen henkilötietoja säilytetään vuokralaissuhteen ajan sekä 5 kalenterivuoden

ajan vuokrasuhteen päättymisen jälkeen. Hylättyyn vuokra-asuntohakemukseen liittyviä

henkilötietoja tietoja sisältäen hakemuksen liitteineen säilytetään 6 kuukautta

hakemuksen toimittamisen jälkeen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen suojauksessa lainsäädännön ja viranomaisten

määräyksiä. Henkilötietoja käsittelevät vain siihen tehtävänsä puolesta oikeutetut

henkilöt. Fyysisiä aineistoja säilytetään lukitussa tilassa, joihin vain ennalta

määritellyillä henkilöillä on pääsy. Sähköisessä muodossa oleviin tiedostoihin vain

ennalta määritellyillä henkilöillä on pääsy, ja tietojen käyttäminen edellyttää

sisäänkirjautumista.Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen

henkilötietojaan, ja jos käsittelee, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja

hänestä on tallennettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee epätarkat tai virheelliset

henkilötiedot. Virheellinen henkilötieto voidaan korjata, kun rekisterinpitäjä saa oikean

tiedon henkilöltä itseltään tai muusta luotettavasta lähteestä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita

varten niitä käsiteltiin, rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen

käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta, taikka jos

henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisterinpitäjä ei voi kuitenkaan poistaa

henkilötietoja, jos käsittely on tarpeen EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön

perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai

oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien

henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa

paikkaansapitävyyden, käsittely on lainvastaista ja rekisteröity tietojen poistamisen

sijaan vaatii niiden käytön rajoittamista tai rekisterinpitäjä ei enää tarvitse

henkilötietoja, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi,

esittämiseksi tai puolustamiseksi. Käsittelyn rajoituksen kestäessä henkilötietoja saa

lähtökohtaisesti vain säilyttää. Henkilötietoja saa kuitenkin käsitellä oikeudellisen

vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, toisen henkilön oikeuksien

suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli

rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut soveltuvaa

tietosuojasääntelyä.

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen

liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä yllä mainittuun yhteyshenkilöön

rekisteriä koskevissa asioissa.

Sen varmistamiseksi, että rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta muulle kuin

rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön tekijää todistamaan

henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

 

Kiinteistö Navigare Oy