TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Kiinteistö Navigare Oy
Y-tunnus: 2345437-1
Jousitie 5, 20760 Kaarina
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pasi Venho
Jousitie 5, 20760 Kaarina
+358 4054 144 50
pasi.venho@navigarekiinteistot.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja siltä osin kuin se on välttämätöntä asuntojen
vuokraus- ja välitystoiminnassa sekä kiinteistöjen ylläpidossa.
Henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että henkilö on hakenut rekisterinpitäjän
asuntoa, asuu rekisterinpitäjän asunnossa, on joskus asunut rekisterinpitäjän asunnossa
tai on pyytänyt tietoa vapaista tai vapautuvista asunnoista.
Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja mm. asukasvalintaan, vuokrasopimuksen
perustamiseen ja hallinnointiin, vuokrasuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen,
vuokranantajan/taloyhtiön oikeuksista ja velvollisuuksista huolehtimiseen, kiinteistöjen
kunnossapitoon ja vikailmoituksiin, vuokra- ja vastikereskontraan ja muuhun
maksuliikenteeseen, markkinointiin ja viestintään, asiakaspalveluun, asiakasviestintään,
asumisneuvontaan, asukastoimintaan, liiketoiminnan hallinnointiin ja kehittämiseen,
uutiskirjeiden, asukastapahtumakutsujen ja tiedotteiden lähettämiseen sekä
turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseen.
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja henkilön väliseen sopimukseen,
vuokralaisen antamaan suostumukseen tai lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
Sopimuksen perusteella käsitellään henkilötietoja, joita vuokralainen antaa asunnon
hakuvaiheessa tai sopimussuhteen aikana.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää vuokra-asuntojen hakijoista, vuokralaisista, sekä heidän

puolisostaan, yhteismaksajasta, muista asumaan tulevista henkilöistä, valtuutetuista, ali-
ja jälleenvuokralaisista sekä asunnonostajista seuraavia tietoja:

Perustiedot, kuten henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus tai henkilötunnuksen
puuttuessa matkustusasiakirjan tunnistetieto kuten passin numero, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja asiointikieli.

2

Asunnon tarvetta ja asukasvalintaa koskevat tiedot, kuten aiempi osoite ja aiempaa
asuntoa koskevat tiedot, työssäkäynti, ammatti, työsuhteen kesto ja laatu, tulo- ja
varallisuustiedot, verotiedot, velka- ja velkajärjestelytiedot, oleskeluluvan tiedot,
holhous- tai edunvalvontatieto, luotto- ja maksukäyttäytymistiedot, asumistukitiedot.

Henkilötietojen lähteet

Rekisterinpitäjä saa henkilötiedot pääsääntöisesti henkilön täyttämästä
asuntohakemuslomakkeesta ja sen liitteistä. Lisäksi rekisterinpitäjä saa henkilötietoja
vuokrasuhteen aikana henkilöltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää
myös yksityisistä luottotietorekistereistä sekä viranomaisilta.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisiin
tarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laissa aseteta siihen
velvoitetta. Tietoja voidaan siten luovuttaa poikkeuksellisesti esimerkiksi
viranomaiselle lain vaatimuksesta.
Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle, lukuun ottamatta
rekisterinpitäjän puolesta suoritettavaa tehtävää varten, kuten asiakkuuden tai palvelun
hoitoa, kiinteistönhallinta- ja huoltopalveluja, vuokravalvontaa, perintää, rakentamista
tai korjaustoimintaa varten. Rekisterinpitäjän sopimuskumppanit ovat rekisterinpitäjän
kanssa sopimussuhteessa ja saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän
hyväksi, eikä saa luovuttaa henkilötietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.
Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa viranomaistahoille, joilla on lainsäädännön
mukaan oikeus tietojen saantiin. Tietoja luovutetaan vain välttämättömin tai laissa
määrätyiltä osin.
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille
järjestöille.
Henkilötietojen säilytysajat

Rekisterinpitäjä ei säilytä henkilötietoja pidempään, kuin on tarpeellista niiden
käyttötarkoitukselle.
Vuokralaisen henkilötietoja säilytetään vuokralaissuhteen ajan sekä 5 kalenterivuoden
ajan vuokrasuhteen päättymisen jälkeen. Hylättyyn vuokra-asuntohakemukseen liittyviä
henkilötietoja tietoja sisältäen hakemuksen liitteineen säilytetään 6 kuukautta
hakemuksen toimittamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen suojauksessa lainsäädännön ja viranomaisten
määräyksiä. Henkilötietoja käsittelevät vain siihen tehtävänsä puolesta oikeutetut
henkilöt. Fyysisiä aineistoja säilytetään lukitussa tilassa, joihin vain ennalta
määritellyillä henkilöillä on pääsy. Sähköisessä muodossa oleviin tiedostoihin vain
ennalta määritellyillä henkilöillä on pääsy, ja tietojen käyttäminen edellyttää
sisäänkirjautumista.

3

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen
henkilötietojaan, ja jos käsittelee, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja
hänestä on tallennettu.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee epätarkat tai virheelliset
henkilötiedot. Virheellinen henkilötieto voidaan korjata, kun rekisterinpitäjä saa oikean
tiedon henkilöltä itseltään tai muusta luotettavasta lähteestä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita
varten niitä käsiteltiin, rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen
käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta, taikka jos
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisterinpitäjä ei voi kuitenkaan poistaa
henkilötietoja, jos käsittely on tarpeen EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön
perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa
paikkaansapitävyyden, käsittely on lainvastaista ja rekisteröity tietojen poistamisen
sijaan vaatii niiden käytön rajoittamista tai rekisterinpitäjä ei enää tarvitse
henkilötietoja, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi. Käsittelyn rajoituksen kestäessä henkilötietoja saa
lähtökohtaisesti vain säilyttää. Henkilötietoja saa kuitenkin käsitellä oikeudellisen
vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, toisen henkilön oikeuksien
suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli
rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut soveltuvaa
tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä yllä mainittuun yhteyshenkilöön
rekisteriä koskevissa asioissa.
Sen varmistamiseksi, että rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta muulle kuin
rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön tekijää todistamaan
henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.

Kiinteistö Navigare Oy